Privacyverklaring Marjon Bosma Advocaat en Mediator

Marjon Bosma Advocaat en Mediator verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Deze privacyverklaring geeft weer hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door Marjon Bosma, eigenaar van Marjon Bosma Advocaat en Mediator. Contactgegevens zijn: info@marjonbosma.nl, tel: 06-25051415.

Het gebruik van persoonsgegevens

Marjon Bosma Advocaat en Mediator verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de website, email, telefoon, app, post en/of rechtstreeks. Daarnaast kan Marjon Bosma Advocaat en Mediator persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van haar dienstverlening.

Marjon Bosma Advocaat en Mediator verwerkt o.a. de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer (alleen op basis van de verplichte identificatie in het kader van de Wwft)
 • Pasfoto (alleen op basis van de verplichte identificatie in het kader van de Wwft)
 • Gegevens van belang voor het uitvoeren van de overeenkomst (bijv. gegevens betreffende een dienstverband of arbeidsverleden of (medische) gegevens m.b.t. arbeidsongeschiktheid en re-integratie, of specifieke informatie m.b.t. een bepaald conflict)
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres

Doeleinden

Marjon Bosma is advocaat en mediator. Zij is voornamelijk actief op het terrein van het arbeidsrecht, maar als mediator is zij daarnaast ook inzetbaar bij andere (dreigende) conflicten of samenwerkingsvraagstukken in de zakelijke wereld. Zij streeft naar een goede en betrokken dienstverlening. Daarvoor is nodig dat zij persoonsgegevens verkrijgt en verwerkt. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden gebruikt om informatie te verstrekken over voor klanten relevante ontwikkelingen op het terrein waarop Marjon Bosma Advocaat en Mediator actief is, of informatie over haar dienstverlening.

Grondslagen

Persoonsgegevens worden dan ook verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) of de Advocatenwet.

Tevens worden persoonsgegevens verwerkt wanneer daarvoor gerechtvaardigde belangen zijn, zoals:

 • een goede en efficiënte dienstverlening;
 • de verbetering van de dienstverlening;
 • informatieverstrekking;
 • de bescherming van financiële belangen, waaronder de financiële belangen van Marjon Bosma Advocaat en Mediator;
 • beveiliging en beheer van ICT-systemen.

Ook kan het zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het dienstverleningstraject. Om die reden vraagt Marjon Bosma Advocaat en Mediator in de opdrachtbevestiging of in de mediationovereenkomst om hiervoor zekerheidshalve toestemming te geven, dit enkel voor zover vereist ingeval de andere grondslagen niet toereikend zijn. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging (waarin verwezen wordt naar deze privacyverklaring), of (ingeval van mediation) door ondertekening van de mediationovereenkomst,, wordt/worden de opdrachtgever(s) geacht die toestemming expliciet te hebben verleend. Mocht die toestemming ingetrokken worden dan zal per situatie bekeken worden welke gevolgen dat heeft voor de voortzetting van de dienstverlening.

Verstrekking aan derden

Marjon Bosma Advocaat en Mediator zal persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij de doorgifte geschiedt in het kader van bovengenoemde doeleinden, of tenzij op grond van wettelijke verplichtingen doorgifte vereist is.

Digitaal dossier, beveiliging, website

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier. Marjon Bosma Advocaat en Mediator heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Dat geldt ook voor de door haar ingeschakelde ICT-provider(s) met wie zij een verwerkersovereenkomst heeft gesloten.

De website van Marjon Bosma Advocaat en Mediator is voorts beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat. De website kan overigens verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Marjon Bosma Advocaat en Mediator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die andere websites. Dit privacy statement is dus niet van toepassing op het gebruik van websites van derden. Indien op de website social media buttons zijn opgenomen zoals bijv. Twitter, LinkedIn, Google+, Facebook, en u op deze buttons klikt, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van deze netwerken om te zien hoe deze met uw persoonsgegevens omgaan.

Bewaartermijn

Marjon Bosma Advocaat en Mediator zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Marjon Bosma Advocaat en Mediator zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de juridische of fiscale bewaarplicht.

Cookies

Marjon Bosma Advocaat en Mediator streeft ernaar om geen dan wel zo min mogelijk gebruik te maken van cookies. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.

Uw rechten

Vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: info@marjonbosma.nl .

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

Om misbruik te voorkomen kan aan u gevraagd worden om u adequaat te identificeren. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens.

Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018. Marjon Bosma Advocaat en Mediator kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Marjon Bosma Advocaat en Mediator raadt u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.