Overige dienstverlening

De kennis en ervaring die ik in ruim 30 jaar heb opgedaan stellen mij in staat om ook op andere manieren bij te dragen aan het voorkomen c.q. oplossen van conflicten, buiten de rechter om. Denk daarbij aan:

  • Bindend advies
  • Niet-bindend advies
  • Mediatorsproposal
  • Conflictcoaching
  • Dialoogbegeleiding
  • Onafhankelijk voorzitterschap
  • Boardroomconsulting
  • Ombudsfunctionaris
  • Onderzoek naar werkklimaat
Marjon Bosma | Zakelijke mediation
Marjon Bosma | Arbeidsrechtjurist

Meerdere wegen leiden naar Rome. En zo zijn er ook meerdere manieren om met (potentiële) conflicten om te gaan.”

Andere

wegen

Bindend advies

Als partijen dat willen dan kan ik, vanuit een neutrale positie, een bindend advies geven.

Dat is een oordeel “naar billijkheid”, waarbij ik mijn juridische kennis en ervaring laat meewegen. Bindend advies kan ook nog als er eerst een ander (mediation)traject is geweest. Bij een bindend advies committeren partijen zich van tevoren om het advies na te komen. Dit gaat in de vorm van een door partijen vooraf te ondertekenen overeenkomst.

Lees verder

Niet bindend advies

Ook hier geef ik een advies “naar billijkheid” vanuit een neutrale positie, maar in tegenstelling tot een bindend advies zijn partijen niet verplicht het advies ook op te volgen. Wel kan het hen een richting geven voor het alsnog samen oplossen van hun conflict. 

Mediatorsproposal

Als in een mediationtraject de onderhandelingen vastlopen en ik, als mediator, de indruk heb dat partijen er toch graag samen uit willen komen, dan kan ik vrijblijvend en vertrouwelijk –  als beide partijen dat willen – een mediatorsproposal doen.

Soms is dat net het duwtje dat partijen nodig hebben om alsnog tot een oplossing te komen. Het verschil met niet-bindend advies is dat het mediatorsproposal voortvloeit uit het mediationtraject en daardoor meer voortborduurt op de al gevoerde onderhandelingen.

Lees verder

Conflictcoaching

Soms is het prettig om op de achtergrond gecoacht te worden bij een conflict, dit met als doel om (verdere) escalatie te voorkomen en constructief, met oog voor de eigen belangen en die van de andere partij, tot een oplossing te komen. Ook daarmee heb ik de nodige ervaring.

Dialoogbegeleiding

Dialoogbegeleiding in een informele vorm van begeleiding en kan uitkomst bieden als er geen conflict is, maar wel al de nodige wrijving is ontstaan of een conflict dreigt.

Als dialoogbegeleider help ik partijen om tot een vruchtbaar en resultaatgericht gesprek met elkaar te komen, waarbij gezamenlijk over de situatie wordt gesproken en wordt nagedacht met als doel inzichten te verwerven die een partij alleen niet had kunnen verwerven. Belangrijk daarbij is dat partijen bereid zijn om werkelijk naar elkaar te luisteren en om de eigen mening onder de loep te nemen. Het uiteindelijke doel is dat partijen na het gesprek weer verder kunnen.

Lees verder

Onafhankelijk voorzitterschap

Dit kan een optie zijn bij vergaderingen die langdurig en/of moeizaam verlopen of waar behoefte is aan een extern persoon die los staat van de organisatie.

Als onafhankelijk voorzitter neem ik op neutrale wijze de regie met als doel dat partijen op een constructieve wijze met elkaar in gesprek komen, elkaars argumenten en belangen leren kennen, en van daaruit samen verder kunnen en stappen kunnen zetten.

Lees verder

Boardroom-
consulting

Een goed functionerende top is essentieel voor het succesvol zijn van een organisatie of een onderneming.

Dat betekent dat er een goede samenwerking en een goed begrip moet zijn tussen de diverse stakeholders in een organisatie, zoals directie, MT, Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht enz.. Als er in de top spanning is dan heeft dat zijn weerslag in de organisatie, ook indien de spanning “binnenskamers” wordt gehouden. Mensen voelen dat toch aan en er heerst een andere energie. Fricties worden sneller opgemerkt dan men denkt. Vanuit een neutrale positie – met een snel begrip van zakelijke, juridische en persoonlijke belangen – kan ik helpen de knelpunten op te lossen, zodat frictie verdwijnt en daadwerkelijk weer goed samengewerkt kan worden.

Lees verder

Onderzoek naar werkklimaat

Een gezond werkklimaat is belangrijk en wordt steeds belangrijker. Het draagt niet alleen bij aan werkplezier en welbevinden, maar ook aan een beter (bedrijfs)resultaat.

Ik kan ingeschakeld worden voor het verrichten van een inventariserend onderzoek naar het werkklimaat. Dat kan bijv. aan de orde zijn als een organisatie signalen – zoals hoog ziekteverzuim, veel verloop of meerdere meldingen – ontvangt die erop zouden kunnen duiden dat het werkklimaat niet optimaal is. Maar ook zonder dergelijke signalen kan er behoefte zijn aan een onderzoek, gewoon om te weten hoe het werkklimaat beleefd wordt. Meten is immers weten.

Ik verricht geen feitenonderzoek, maar focus mij, door middel van interviews, op hoe in het algemeen het werkklimaat beleefd wordt, wat medewerkers daarin belangrijk vinden en welke behoeftes er leven ten aanzien van de organisatie van het werk, leiderschap, onderlinge samenwerking en het persoonlijk functioneren. De uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt in een overzichtelijk rapport, waarin ook conclusies en aanbevelingen kunnen worden opgenomen.

Lees verder