Algemene Voorwaarden van Marjon Bosma Advocaat en Mediator (KvK nummer 51950626)

  1. Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, nieuwe opdracht of gewijzigde c.q. aanvullende opdracht, die aan Marjon Bosma Advocaat en Mediator (hierna te noemen: Marjon Bosma) wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitgesloten. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere (rechts-)persoon die bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
  2. Opdrachtnemer. Bij de uitvoering van de opdracht zal zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht worden genomen. Marjon Bosma is, in afwijking van artikel 7:404 BW, te allen tijde gerechtigd om andere personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten. Tenzij anders wordt afgesproken blijft Marjon Bosma in die situatie de opdrachtnemer.
  3. Dienstverlening. Onder de dienstverlening van Marjon Bosma Advocaat en Mediator valt onder meer het uitvoeren van opdrachten, meer in het bijzonder: juridische dienstverlening, dienstverlening als mediator, en eventuele andere bijstand in c.q. m.b.t. het voorkomen dan wel oplossen van conflicten c.q. samenwerkingsvraagstukken. Daarnaast kan het voorkomen dat Marjon Bosma zo nu en dan informatie verstrekt c.q. inwint over haar dienstverlening dan wel informatie verstrekt m.b.t. het terrein waarop Marjon Bosma actief is.
  4. Vertrouwelijkheid/privacy. Marjon Bosma zal bij de uitvoering van de opdracht de vertrouwelijkheid zo goed mogelijk waarborgen. De opdrachtgever verleent toestemming om, indien nodig in het kader van de dienstverlening, gegevens ter kennis te brengen van derden. De opdrachtgever verleent voorts toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen zoals bijv. mobiele telefoon, e-mail, sms en internet. Marjon Bosma verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring zoals eveneens te vinden is op haar website. De grondslagen daarvoor zijn: uitvoering van de overeenkomst (opdracht) en/of voldoen aan een wettelijke verplichting en/of gerechtvaardigde belangen en/of toestemming. Het kan zijn dat er gevoelige en /of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het dienstverleningstraject. Om die reden vraagt Marjon Bosma om hiervoor zekerheidshalve toestemming te geven, dit enkel voor zover vereist ingeval de andere grondslagen niet toereikend zijn. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging of (ingeval van mediation) door ondertekening van de mediationovereenkomst,, wordt/worden de opdrachtgever(s) geacht die toestemming expliciet te hebben verleend.
  5. Identificatie/Wwft. Marjon Bosma kan op grond van geldende regelgeving verplicht zijn de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder de opdrachtgever in kennis te mogen stellen. Door Marjon Bosma een opdracht te geven bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig daarvoor toestemming te geven.
  6. Honorarium. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het afgesproken tarief c.q. het op het moment van uitvoering geldende gebruikelijke tarief (mede gebaseerd op kennis en ervaring) van Marjon Bosma, welk tarief jaarlijks kan worden verhoogd op basis van de gebruikelijke inflatiecijfers. Ter dekking van diverse bureaukosten wordt 6% over het honorarium in rekening gebracht. Het tarief en de bureaukosten worden vermeerderd met BTW. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten en gemaakte reiskosten worden aan de opdrachtgever doorbelast. Marjon Bosma is gerechtigd om aan de opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen, welk voorschot aan het eind van de zaak verrekend zal worden. Het voorschotbedrag is geen indicatie van de totale kosten. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als het voorschot of enige andere opeisbare declaratie niet wordt betaald, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Marjon Bosma voor schade die daardoor mocht ontstaan. In beginsel wordt maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij te late betaling is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd.
  7. Geen gesubsidieerde rechtsbijstand, rechtsbijstandsverzekering of vakbondlidmaatschap. Inschakeling van Marjon Bosma houdt tevens in dat de opdrachtgever afstand doet van een eventueel recht op van overheidswege gesubsidieerde rechtsbijstand, alsmede – ten aanzien van eventuele rechtsbijstandsverzekeringen – dat in veel gevallen een eventueel door de verzekeraar te verstrekken recht op rechtsbijstand vervalt, alsmede – ten aanzien van een eventueel vakbondlidmaatschap – de keuze om daarvan geen gebruik te maken. De opdrachtgever kiest er dan bewust voor om de kosten van Marjon Bosma zelf te dragen.
  8. Aansprakelijkheid. Marjon Bosma heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten welke voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Iedere aansprakelijkheid van Marjon Bosma is beperkt tot het bedrag dat in dat geval op grond van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover er geen dekking en/of uitbetaling is onder de genoemde verzekering, om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met tweemaal het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, echter met een maximum van € 10.000,–. De opdrachtgever vrijwaart Marjon Bosma tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, zulks voor zover er m.b.t. die aanspraken geen dekking en/of uitbetaling onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is. Marjon Bosma heeft de bevoegdheid om namens de opdrachtgever overeenkomsten met hulppersonen te sluiten, zoals met deurwaarders, koeriers etc. Marjon Bosma is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of onrechtmatige daad van door haar ingeschakelde derden. Mocht om wat voor reden er toch enige aansprakelijkheid zijn i.v.m. de inschakeling van derden zijn, dan reikt deze niet verder dan tot hetgeen de betrokken derde ter zake aan Marjon Bosma verschuldigd is en uitbetaald heeft, dit na aftrek van kosten. Elke vordering tot schadevergoeding op Marjon Bosma, uit welke hoofde ook, vervalt indien deze niet binnen één jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Voor zover een vervaltermijn niet mogelijk is, geldt een verkorte verjaringstermijn van één jaar.
  9. Einde overeenkomst. Zowel de opdrachtgever als Marjon Bosma is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat er schadeplichtigheid ontstaat. Marjon Bosma heeft alsdan recht op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
  10. Toepasselijk recht, bevoegde rechter, geschillencommissies. Op de rechtsverhouding tussen Marjon Bosma en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Indien de opdracht als advocaat in behandeling wordt genomen dan is bij klachten/geschillen aangaande de dienstverlening van Marjon Bosma van toepassing de Klachten- en geschillenregeling Marjon Bosma Advocaat (in te zien via marjonbosma.nl), waarbij, na behandeling door de klachtenfunctionaris, uitsluitend de rechter te Zwolle bevoegd is, tenzij één van de partijen er voor kiest de procedure bij de Geschillencommissie Advocatuur te volgen (zie de Klachten- en Geschillenregeling Marjon Bosma Advocaat op www.marjonbosma.nl en zie www.geschillencommissie.nl). Indien de opdracht als mediator in behandeling wordt genomen, dan zal in eerste instantie getracht worden het geschil op te lossen conform de SKM-Klachtenregeling van de Mediatorsfederatie Nederland  (zie www.marjonbosma.nl). Indien het niet mogelijk is een geschil via die  weg op te lossen, dan is uitsluitend de rechter te Zwolle bevoegd.

Versie mei 2018