Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Marjon Bosma Jurist en Mediator (KvK nummer 51950626) Versie januari 2023

  1. Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, waaronder iedere vervolgopdracht, nieuwe of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Marjon Bosma Jurist en Mediator (hierna te noemen: Marjon Bosma) of daarvoor werkzame (rechts-)personen wordt gegeven. Toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitgesloten.

  2. Opdrachtnemer. Bij de uitvoering van de opdracht zal zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht worden genomen. Marjon Bosma is, in afwijking van artikel 7:404 BW, gerechtigd om andere personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten. Tenzij anders wordt afgesproken blijft Marjon Bosma in die situatie de opdrachtnemer.

  3. Dienstverlening. Onder de dienstverlening van Marjon Bosma vallen werkzaamheden zoals op de site www.marjonbosma.nl omschreven, waaronder (niet limitatief) juridische dienstverlening, dienstverlening als mediator, andere bijstand in c.q. m.b.t. het voorkomen dan wel oplossen van conflicten c.q. samenwerkingsvraagstukken.

  4. Vertrouwelijkheid/privacy. Marjon Bosma zal bij de uitvoering van de opdracht de vertrouwelijkheid zo goed mogelijk waarborgen. De opdrachtgever verleent toestemming om, indien nodig in het kader van de dienstverlening, gegevens ter kennis te brengen van derden, en verleent voorts toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen zoals mobiele telefoon, mail, sms, app en internet. Marjon Bosma verwerkt persoonsgegevens conform haar privacyverklaring (te vinden op www.marjonbosma.nl). De grondslagen zijn: uitvoering van de overeenkomst (opdracht) en/of voldoen aan een wettelijke verplichting en/of gerechtvaardigde belangen en/of toestemming. Toestemming (indien vereist) wordt o.a. geacht te zijn verleend door ondertekening van de mediationovereenkomst, althans het instemmen met het uitvoeren van de opdracht op basis van een door Marjon Bosma verstuurde opdrachtbevestiging.

  5. Identificatie/Wwft. Marjon Bosma kan wettelijk verplicht zijn de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder de opdrachtgever in kennis te mogen stellen. Door opdrachtverlening aan Marjon Bosma verklaart opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig daarvoor toestemming te geven.

  6. Honorarium. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het afgesproken tarief c.q. het op het moment van uitvoering geldende gebruikelijke tarief (mede gebaseerd op kennis en ervaring) van Marjon Bosma, welk tarief jaarlijks kan worden verhoogd op basis van de gebruikelijke inflatiecijfers. Ter dekking van diverse bureaukosten kan 6% over het honorarium in rekening worden gebracht. Het tarief en eventuele bureaukosten worden vermeerderd met BTW. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten en gemaakte reiskosten worden aan de opdrachtgever doorbelast. Marjon Bosma kan aan de opdrachtgever een voorschot in rekening brengen, dat aan het eind van de zaak verrekend zal worden. Dit voorschot is geen indicatie van de totale kosten. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als het voorschot of enige andere opeisbare declaratie niet wordt betaald, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Marjon Bosma voor schade die daardoor mocht ontstaan. In beginsel wordt maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn is 14 dagen vanaf de datum van de declaratie. Bij te late betaling is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, alsmede vergoeding van incassokosten.

  7. Geen gesubsidieerde rechtsbijstand, rechtsbijstandsverzekering of vakbondlidmaatschap. Inschakeling van Marjon Bosma houdt tevens in dat de opdrachtgever afstand doet van een eventueel recht op van overheidswege gesubsidieerde rechtsbijstand en/of dat – ten aanzien van eventuele rechtsbijstandsverzekering of vakbondlidmaatschap – het risico bestaat dat het recht op rechtsbijstand uit hoofde daarvan vervalt c.q. een wijziging ondergaat. De opdrachtgever kiest er bewust voor om de kosten van Marjon Bosma zelf te dragen.

  8. Aansprakelijkheid. Marjon Bosma heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten. Iedere aansprakelijkheid van Marjon Bosma is beperkt tot het bedrag dat in dat geval op grond van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover er geen dekking en/of uitbetaling is onder de genoemde verzekering, om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met tweemaal het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, echter met een maximum van € 10.000,–. De opdrachtgever vrijwaart Marjon Bosma tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, zulks voor zover er m.b.t. die aanspraken geen dekking en/of uitbetaling onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is. Marjon Bosma heeft, in het kader van uitvoering van de opdracht, de bevoegdheid om namens de opdrachtgever overeenkomsten met derden te sluiten, zoals koeriers, deskundigen etc. Marjon Bosma is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of onrechtmatige daad van door haar ingeschakelde derden. Mocht om wat voor reden er toch enige aansprakelijkheid i.v.m. de inschakeling van derden zijn, dan reikt deze niet verder dan tot hetgeen de betrokken derde ter zake aan Marjon Bosma uitbetaald heeft, dit na aftrek van kosten van Marjon Bosma. Elke vordering tot schadevergoeding op Marjon Bosma, uit welke hoofde ook, vervalt indien deze niet binnen één jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Voor zover een vervaltermijn niet mogelijk is, geldt een verkorte verjaringstermijn van één jaar.

  9. Einde overeenkomst. Zowel de opdrachtgever als Marjon Bosma is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat er schadeplichtigheid ontstaat. Marjon Bosma heeft alsdan recht op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

  10. Toepasselijk recht, SKM-klachtenregeling, mediationclausule, bevoegde rechter. Op de rechtsverhouding tussen Marjon Bosma en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Indien de opdracht als MfN-mediator in behandeling is genomen, dan zal in eerste instantie getracht worden een geschil op te lossen conform de SKM- Klachtenregeling van de Mediatorsfederatie Nederland (zie www.marjonbosma.nl). Leidt dat niet tot een oplossing of mocht de opdracht niet als MfN-mediator in behandeling zijn genomen, dan zal eerst getracht worden een geschil via een MfN-mediationtraject op te lossen, alvorens eventueel een rechter wordt ingeschakeld. Ingeval van een gerechtelijke procedure is uitsluitend de rechter te Zwolle bevoegd.