Mediator

Mediation is een effectieve vorm van conflictoplossing waarbij partijen onder begeleiding van een neutrale en onafhankelijke mediator binnen een vertrouwelijke setting met elkaar in gesprek gaan met als doel om op basis van (wederzijdse) belangen tot een oplossing te komen. Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid.

Als geregistreerd MfN-registermediator ben ik inzetbaar voor zowel arbeids- en samenwerkingsconflicten, als ook andere kwesties waarmee bedrijven of organisaties te maken hebben. Want ook daar heeft mediation een toegevoegde waarde.

Voordelen mediation:

  • Een respectvolle en waardige wijze van conflict oplossen
  • Je hebt zelf invloed op de oplossing van het conflict
  • De samen gekozen oplossing staat “garant” voor het nakomen daarvan
  • Behoud c.q. goed afronden van de relatie
  • Gericht op win-win
  • Een snellere oplossing met minder kosten dan via procederen
  • Verkrijgen van inzichten voor de toekomst

Ik las in een artikel dat winnen niet het doel van een conflict is, maar dat het doel is om je weer met elkaar te verbinden nadat je kennelijk van elkaar bent losgeraakt. Ik ben het daarmee eens. En dat verbinden hoeft natuurlijk niet per se te betekenen dat je samen weer verder gaat; het betekent dat je samen tot een waardige en voor beiden acceptabele oplossing probeert te komen.

Mijn motto is: Conflicten zijn niet erg. Ze kunnen zelfs nuttig zijn. Het gaat er vooral om hoe je met een conflict omgaat. Mediation is zeer geschikt om op een waardige en moderne manier met conflict om te gaan.

Marjon Bosma | Mediator
Marjon Bosma | Arbeidsrechtjurist

Conflicten zijn niet erg. Ze kunnen zelfs nuttig zijn. Het gaat er vooral om hoe je met een conflict omgaat.”

De 4 V’s van mediation

Vrijwilligheid

Vrijwilligheid: Autonomie is belangrijk. Je bent en blijft baas over je eigen conflict, je kunt niet gedwongen worden tot mediation en het staat je altijd vrij om een mediation af te breken.

Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid: Alles wat in de mediation gezegd wordt blijft vertrouwelijk, tenzij partijen samen iets anders afspreken. Dat maakt ook dat je je volledig vrij kunt voelen om daadwerkelijk op tafel te leggen waar het probleem zit, zonder dat je bang hoeft te zijn dat dat later tegen je gebruikt wordt.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid: Als je aan mediation begint dan wordt er van je verwacht dat je je verantwoordelijk voelt voor het bereiken van een oplossing en commitment daarvoor toont.

Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst: Als er afspraken worden gemaakt dan worden deze vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Vormen van

mediation

Reguliere mediation

Dit is de meest gangbare vorm van mediation. Na intakegesprekken met partijen afzonderlijk vinden enkele gezamenlijke bijeenkomsten onder begeleiding van de mediator plaats.

In eerste instantie wordt besproken waar de kwestie over gaat, welke emoties er spelen en welke standpunten er zijn, om vervolgens samen te onderzoeken welke onderliggende belangen en zorgen er over en weer zijn. Van daaruit worden oplossingsrichtingen geïnventariseerd en samen verkend. Er is pas een oplossing als beide partijen zich daarin kunnen vinden, waarbij er uiteraard ook ruimte is voor het inwinnen van advies.  Een definitieve regeling wordt in een (vaststellings-)overeenkomst vastgelegd. De mediation vindt binnen een neutrale en vertrouwelijke setting plaats.

Lees verder

Team- of groepsmediation

Dit is aan de orde als er behoefte is aan een oplossing voor een situatie die het hele team of groep in meer of mindere mate raakt. Zo’n situatie is vaak complex.

Om de dynamiek in de groep helder te krijgen en de aanpak daarop af te stemmen, wordt meestal gestart met individuele gesprekken. In de gezamenlijke bijeenkomsten worden verschillende werkvormen toegepast. Ook hier is sprake van een neutrale en vertrouwelijke setting, zodat het uitgangspunt van veiligheid is gewaarborgd. Afhankelijk van de omvang van de groep kan een co-mediator worden ingeschakeld.

Lees verder

Online mediation

Een mediationtraject kan, als beide partijen dat wensen, ook online plaatsvinden, waarbij gebruik gemaakt kan worden van video-conferencing zoals bijv. Zoom of Microsoft Teams.

Online mediation werkt overwegend hetzelfde als gewone mediation: de mediator begeleidt partijen bij het in kaart brengen van de problematiek, de zorgen en belangen die er over en weer zijn, en het van daaruit zoeken naar een voor beide partijen acceptabele oplossing. Het verschil met “fysieke” mediation is dat partijen elkaar weliswaar kunnen zien en horen, maar meer op afstand zitten en wat minder de sfeer kunnen peilen. Als mediator streef ik ernaar om desondanks ook non-verbale communicatie zoveel mogelijk mee te krijgen en te benoemen. Voordeel is dat partijen zich reistijd kunnen besparen en in hun eigen veilige omgeving kunnen deelnemen aan de mediation. En uiteraard wordt ook hier vertrouwelijkheid afgesproken.

Lees verder

Pendelmediation

Dit is een vorm van mediation waarbij met partijen afzonderlijk gesprekken worden gevoerd en waarbij de mediator als het ware (online, telefonisch of fysiek) heen en weer pendelt tussen partijen.

Dit kan bijvoorbeeld worden toegepast in een situatie waarin partijen niet samen aan tafel willen of kunnen, maar wel het commitment hebben om via mediation tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Lees verder

Een- of tweedaagse mediation

Hierbij proberen partijen in een relatief kort tijdsbestek van 1 à 2 dagen (liefst opeenvolgend) samen tot een oplossing te komen.

Daarbij wordt van partijen de bereidheid gevraagd om lang achtereen (bijv. de hele dag) op intensieve wijze aan een oplossing te werken en de mogelijkheid om snel te kunnen schakelen. Op deze manier kan er op hele korte termijn duidelijkheid komen voor partijen.

Lees verder