Mediation

Mediation is een effectieve vorm van conflictoplossing waarbij partijen onder begeleiding van een neutrale en onafhankelijke mediator binnen een vertrouwelijke setting met elkaar in gesprek gaan met als doel om op basis van (wederzijdse) belangen tot een oplossing te komen. Marjon Bosma is een geregistreerd MfN-registermediator en faciliteert partijen graag bij het oplossen van hun conflict.

mediation

Mediation op afstand: online-mediation of pendelmediation

Mocht het niet mogelijk zijn om fysiek af te spreken, bijv. vanwege een Covid-19 besmetting of quarantaine, dan kan een mediationtraject ook online plaatsvinden, waarbij gebruik gemaakt kan worden van video-conferencing, één en ander uiteraard in overleg met partijen. Online mediation werkt overwegend hetzelfde als gewone mediation: als mediator begeleid ik partijen bij het in kaart brengen van de problematiek, de zorgen en belangen die er over en weer zijn, en het van daaruit zoeken naar een voor beide partijen acceptabele oplossing. Het verschil met “fysieke” mediation is dat partijen elkaar weliswaar kunnen zien en horen, maar meer op afstand zitten. Ik zal er naar streven om desondanks ook non-verbale communicatie zoveel mogelijk mee te krijgen. Voordeel is dat partijen zich reistijd kunnen besparen en in hun eigen veilige omgeving kunnen deelnemen aan de mediation.

Een andere optie is pendelmediation. Dit is een vorm van mediation waarbij met u en de andere betrokkene(n) afzonderlijke online gesprekken worden gevoerd en waarbij ik als mediator als het ware (online) heen en weer pendel tussen partijen.

Maatwerk is dus mogelijk, zolang alle betrokken partijen zich daar maar in kunnen vinden. Wilt u hierover meer informatie, neem gerust telefonisch contact met mij op.

“Arbeidsmediation is een zeer geschikt instrument om op een waardige manier een arbeidsconflict op te lossen”.

Arbeidsmediator

Marjon Bosma heeft veel ervaring met arbeidsconflicten. Als arbeidsmediator kan zij partijen helpen om samen op een waardige manier tot een oplossing te komen.

Volgens de Werkwijzer arbeidsconflicten van STECR (het expertisecentrum van de branchevereniging van arbodiensten) hebben twee partijen binnen een organisatie een arbeidsconflict als ten minste één van beiden vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert.

Conflicten zijn onontkoombaar. Het klinkt misschien raar, maar conflicten zijn ook nodig om je als organisatie en als persoon verder te ontwikkelen. Conflicten kunnen constructief, prikkelend, energie gevend en creativiteit stimulerend zijn. Ze kunnen de motor zijn voor groei en ontwikkeling. Belangrijk is vooral de manier waarop met conflicten wordt omgegaan. Wat niet werkt is een verschil van mening verdoezelen. Wat wel werkt is een verschil van mening herkennen, erkennen en vervolgens op een constructieve manier ermee omgaan.

Arbeidsconflicten zijn er in allerlei soorten en maten: problemen in samenwerking, disfunctioneren, ontslagzaken, ongewenste omgangsvormen, problemen rondom re-integratie bij ziekte, onenigheid tussen verschillende afdelingen etc.

Zo’n 25% van alle ziekmeldingen is terug te voeren op een arbeidsconflict.

Arbeidsmediation is een zeer geschikt instrument om arbeidsconflicten op te lossen. De uitkomst van een arbeidsmediation kan zijn dat de lucht geklaard wordt, partijen meer begrip voor elkaar hebben gekregen en samen goede werkafspraken voor de toekomst maken. Maar ook kan de mediation uitmonden in een zogenaamde exit-mediation, waarbij op een respectvolle manier toegewerkt wordt naar een voor beide partijen acceptabel afscheid.

Het slagingspercentage in mediations ligt rond de 75%. Gemiddeld genomen zijn zo’n drie sessies van twee uur nodig.

Zakelijk mediator (Businessmediator)

Voordelen zakelijke mediation (businessmediation)

 • In het algemeen een snellere oplossing
 • Met minder kosten
 • Gericht op win-win
 • Met oog voor mogelijk toekomstig zakendoen
 • De samen gekozen oplossing staat “garant” voor het nakomen daarvan
 • Een respectvolle en dus zakelijk waardige wijze van conflict oplossen
 • Behoud c.q. goed afronden van de relatie

Bij zakelijke conflicten tussen bedrijven of binnen samenwerkingsverbanden wordt nog veel te weinig gebruik gemaakt van mediation (ook wel zakelijke mediation of businessmediation genoemd). Dat heeft mogelijk ook te maken met het softe imago dat mediation (ten onrechte) heeft of met de onbekendheid wat mediation precies kan doen. Vaak wordt gedacht dat mediation enkel een vorm van onderhandelen is en dat je dat als bedrijf zelf ook wel kunt. Maar dat ligt anders: de kracht van zakelijke mediation (businessmediation) zit juist in het op neutrale wijze faciliteren dat partijen begrip krijgen voor elkaar en vervolgens op een constructieve manier met elkaar in gesprek kunnen gaan. Pas dan kunnen ze op creatieve wijze onderhandelen, waarbij de nadruk ligt op belangen in plaats van op juridische standpunten, en op de toekomst in plaats van op het verleden.

Een Europees onderzoek uit 2010 wijst uit dat de gemiddelde doorlooptijd bij het juridisch uitvechten van een standaard handelsgeschil zo’n 700 dagen is. Bij mediation ligt dat gemiddeld op 87 dagen. Bovendien zijn de kosten van een mediation in het algemeen ook veel lager dan van een juridische procedure. Een ander voordeel van mediation is dat een conflict niet alleen op een zakelijke, maar ook op een respectvolle manier wordt opgelost. Dat maakt dat je elkaar nog weer eens tegen kunt komen en de hand kunt schudden. Soms leidt het zelfs tot een betere zakelijke relatie dan voor het conflict.

Een bedrijf dat met zijn tijd meegaat heeft businessmediation dan ook in haar gereedschapskist zitten en overweegt standaard of zij dit middel wil inzetten in plaats van een juridische procedure op te starten.

“Een modern bedrijf staat open voor businessmediation. Mediation is zakelijk zeer interessant, want het geeft een snellere oplossing, kost minder tijd en heeft nog veel meer andere voordelen.”

Dialoogbegeleiding

Dialoogbegeleiding kan uitkomst bieden als er nog niet echt een conflict is, maar wel al de nodige wrijving is ontstaan, of als er sprake is van een situatie waarbij het nog niet direct nodig c.q. gewenst is om een formeel mediationtraject in te gaan. Als getraind dialoogbegeleider helpt Marjon Bosma de betrokken partijen om tot een werkelijk gesprek met elkaar te komen, waarbij gezamenlijk over de situatie wordt gesproken en wordt nagedacht met als doel inzichten te verwerven die een partij alleen niet had kunnen verwerven. Belangrijk daarbij is dat partijen bereid zijn om werkelijk naar elkaar te luisteren, om de eigen mening onder de loep te nemen en om elkaar vooral als mens te zien.

“Bij een dialoog gaat het om respect voor elkaar, luisteren en authentiek spreken, met als doel om samen de eigen en elkaars mening te onderzoeken en eventueel samen te ontdekken wat er nog meer is.”

Werkwijze

De reden dat Marjon Bosma naast advocaat ook arbeidsmediator en businessmediator is geworden ligt voor een belangrijk deel in haar interesse in de mens achter het conflict. In juridische procedures is deze menskant vaak onderbelicht of soms zelfs voor een rechter niet relevant, terwijl daarin vaak wel de sleutel tot de oplossing ligt. Vanuit de drive om meer gebruik te maken van die sleutel heeft Marjon Bosma ervoor gekozen om niet alleen als advocaat, maar ook als mediator werkzaam te zijn. De jarenlange ervaring van Marjon Bosma als advocaat komt daarbij goed van pas. Zij kan goed inschatten welke punten op tafel moeten komen om tot een volledige afwikkeling van het conflict te komen. Daarnaast kan zij haar ervaring goed gebruiken bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst, zodat de gemaakte afspraken op een juiste manier afgedicht worden.

Bij mediation staan de 4 V’s voorop:

 • Vrijwilligheid: Autonomie is belangrijk. Je bent en blijft baas over je eigen conflict, je kunt niet gedwongen worden tot mediation en het staat je altijd vrij om een mediation af te breken.
 • Verantwoordelijkheid: Als je aan mediation begint dan wordt er van je verwacht dat je je verantwoordelijk voelt voor het bereiken van een oplossing en commitment daarvoor toont.
 • Vertrouwelijkheid: Alles wat in de mediation gezegd wordt blijft vertrouwelijk, tenzij partijen samen iets anders afspreken. Dat maakt ook dat je je volledig vrij kunt voelen om daadwerkelijk op tafel te leggen waar het probleem zit, zonder dat je bang hoeft te zijn dat dat later tegen je gebruikt wordt.
 • Vaststellingsovereenkomst: Als er afspraken worden gemaakt dan worden deze vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

MfN Registermediator

Marjon Bosma is MfN Registermediator. MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland (voorheen NMI, Nederlands Mediation Instituut). MfN is de onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland en biedt een duidelijke standaard naar de markt. Zie ook www.nmi-mediation.nl

mfn_register_logo

Lidmaatschappen

Mediatorsfederatie Nederland, de website

Zakelijke Mediation Zwolle, de website

Platform Business Mediation, de website

Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten, de website

MfN Groep Arbeidsmediation, de website