Klachten- en geschillenregeling m.b.t. dienstverlening Marjon Bosma Advocaat te Zwolle (KvK 51950626)

1. Op de dienstverlening van Marjon Bosma Advocaat is deze Klachtenregeling, alsmede de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.

2. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening van Marjon Bosma Advocaat of over de declaratie, dan wordt u verzocht om uw bezwaren in eerste instantie voor te leggen aan Marjon Bosma zelf. U kunt uw bezwaren echter ook (meteen of daarna) voorleggen aan een externe klachtenfunctionaris, te weten: mr F. Klemann, Klemann Advocaten te Zwolle (038-4229545, 06- 25051402, www.klemannadvocaten.nl). U dient uw klacht te melden binnen 3 maanden na het moment waarop u kennis nam van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.

3. De klachtenfunctionaris (mr Klemann) stelt Marjon Bosma in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en Marjon Bosma in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht. Marjon Bosma tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven. De klachtenfunctionaris stelt de klager en Marjon Bosma schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en Marjon Bosma het oordeel over de gegrondheid van de klacht. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

4. Mocht de klacht na behandeling door de klachtenfunctionaris niet zijn opgelost, dan kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw klacht eerst aan de sub 2 genoemde externe klachtenfunctionaris heeft voorgelegd en deze de klacht behandeld heeft. Deze weg staat ook voor u open wanneer door de externe klachtenfunctionaris niet binnen de sub 3 genoemde termijn schriftelijk op uw klacht is gereageerd.

4. U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de sub 3 genoemde schriftelijke reactie (het oordeel) van de klachtenfunctionaris indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag (tel. 070-3105310). Aldaar is ook het Reglement Geschillencommissie Advocatuur op te vragen.

5. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis of in de vorm van een bindend advies. Dit laatste geldt alleen voor particuliere cliënten, als zij daar zelf de voorkeur aan geven.

6. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal
€ 10.000,-. Hogere schadeclaims kunt u ook voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot maximaal € 10.000,- en uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere.

7. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000,-. Dat betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schade van meer dan € 10.000,- geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.

8. Marjon Bosma Advocaat kan zelf onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Het kantoor heeft echter ook de bevoegdheid de gewone rechter in te schakelen.

9. De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie.

10. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Zwolle, februari 2015 (Download als PDF)